Иреклелекне популярлаштыру, социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар һәм хәйриячелек эшчәнлеге буенча мәгълүмат

Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Т.А. Голикованың 20.06.2009 ел, № 5377п – П44, Россия икътисадый үсеш министрлыгы тарафыннан расланган иреклеләр, социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар (алга таба- СЮКБО) һәм хәйрия эшчәнлеген популярлаштыру чаралары планы нигезендә мәгълүмати материаллар эшләнде.

Әлеге материаллар «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә СЮКБО ярдәменең бердәм автоматлаштырылган мәгълүмат системасы порталында урнаштырылган: nko.economy.gov.ru