Конкурс игълан итү турында

Ректорның 2019 елның 26 декабрендәге 370 номерлы боерыгы белән профессор-укытучылар составында бухгалтерлык исәбе һәм аудит кафедрасы доценты вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс игълан итәргә.

  1. Конкурста катнашырга теләүчеләрдән гаризалар 26.01.2020 елга кадәр кабул ителә.
  2. Икътисад институтының Гыйльми советы 27.02.2020 елда түбәндәге адрес буенча узачак: ТР, Казан ш., Карл Маркс ур., 65 йорт.